Przepompownie sieciowe z polimerobetonu

Jesteś tutaj

Przepompownie sieciowe z polimerobetonu

Pompownie z polimerobetonu są kompletnymi urządzeniami zbiornikowo-tłocznymi, przeznaczonymi do współpracy z kanalizacją ciśnieniową lub grawitacyjną. Przeznaczone są do transportu lub podnoszenia na wyższy poziom ścieków sanitarnych, komunalnych, opadowych, wód drenażowych, odwodnieniowych, odcieków ze składowisk odpadów, ścieków przemysłowych itp. Mogą być zabudowywane zarówno, jako strefowe jak też obiekty samodzielne w układach technologicznych oczyszczalni ścieków, fabrykach, zakładach przemysłowych itp.

Przepompownia jest obiektem podziemnym, wykonanym w formie prefabrykowanej studni polimerobetonowej. Całkowita wysokość zbiornika wynika z różnicy poziomu terenu, rzędnej przewodu doprowadzającego ścieki oraz wymaganej objętości przełączania. Zasadniczo zbiorniki są wykonane, jako jeden element monolityczny, dostarczany na obiekt w całości (dla wysokości całkowitej do 5 m) lub maksymalnie w 2 elementach klejonych żywicą epoksydową na miejscu budowy (dla wysokości całkowitej powyżej 5 m).
Monolityczny zbiornik przepompowni, wykonany jest z mieszaniny nienasyconej żywicy poliestrowej (10-12%) i kruszywa pochodzenia kwarcytowego (88-90%). Dno studni z rurą studzienną łączy się poprzez klejenie klejami żywicznymi. Zbiornik z polimerobetonu jest elementem szczelnym oraz odpornym na działanie substancji o pH w zakresie 1-10, nie wymaga konserwacji i posiada wysokie parametry wytrzymałościowe.
Z uwagi na małą masę własną zbiorniki te mogą wymagać dodatkowego dociążenia. Konieczność oraz sposób dociążenia powinien być uwzględniony na etapie projektu.
Zbiornik przepompowni jest wyposażony w pokrywę włazową typu nieprzejazdowego lekkiego wykonaną ze stali kwasoodpornej lub właz kanałowy kl. B, a dla typu przejezdnego właz kanałowy kl. D montowany w pasach drogowych tj. pas ruchu kołowego, pieszego oraz pobocza. Zbiornik pompowni jest wentylowany w systemie rur nawiewno-wywiewnych zakończonych wywiewkami ze stali nierdzewnej.
Przewody tłoczne oraz armatura wewnątrz pompowni są wykonane z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej 1.4301 oraz żeliwa szarego gatunku GG25 lub żeliwa sferoidalnego gatunku GGG40, łączonych na kołnierze przy pomocy śrub ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej 1.4301. Na zbiorczym króćcu tłocznym, montowany jest kołnierz umożliwiający połączenie rurociągu zewnętrznego z instalacją pompowni.

Pompy są montowane w zbiorniku przy pomocy autozłącza (żeliwnej stopy sprzęgającej). Montaż i demontaż pomp odbywa się przy pomocy łańcucha, ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej 1.4301 i prowadnic rurowych, ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej 1.4301, naprowadzających pompę na autozłącze

Kompletna przepompownia wyposażona jest w:

 • Jedną lub dwie pompy zatapialne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i autozłączem (stopą sprzęgającą) do automatycznego łączenia pompy z rurociągiem tłocznym.
  (uwaga: pompy wraz z autozłączem należy zamawiać osobno).
 • Wewnętrzną instalację tłoczną, wyposażoną w armaturę odcinającą i zwrotną.
 • Wyposażenie umożliwiające obsługę (drabina lub pomost technologiczny dla pompowni, których wysokość przekracza 5 m).
 • Panel zasilająco-sterowniczy (szafkę sterowniczą) do zabudowy zewnętrznej, automatycznie sterujący pracą pomp poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowane na odpowiednich poziomach w komorze przepompowni. (Uwaga: szafę sterowniczą należy zamawiać osobno)
   

Przepompownie tego typu produkowane są w następujących średnicach: 1000, 1200, 1500, 2000 mm i wysokości do 7000 mm. Na etapie zamówienia Zamawiający powinien określić miejsce posadowienia pompowni dla określenia rodzaju pokrywy włazowej: nieprzejazdowa lub przejazdowa.
Układ sterowania montowany jest bezpośrednio na pokrywie zbiornika lub w jego sąsiedztwie.
 

Zalety

 • Trwała, szczelna i monolityczna konstrukcja zbiornika.
 • Możliwość wykonania pompowni z polimerobetonu zarówno nieprzejazdowej jak i przejazdowej.
 • Pełna odporność chemiczna w zakresie pH 1-10.
 • Możliwość montażu w terenach o trudnych warunkach hydrogeologicznych.
 • Zastosowanie materiałów o wysokiej odporności na ścieki.
 • Łatwość obsługi.
 • Wysoka niezawodność.